Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Z przyjemnością informujemy, że Tomasz Winiecki Rehabilitacja Krojanty NZOZ otrzymał dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

  • Działanie - Nowe produkty i Inwestycje
  • Poddziałanie - Technologie poprawiające jakość życia
  • Tytuł projektu - „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej i kompleksowej usługi rehabilitacji pacjentów geriatrycznych”.

Przedsięwzięcie polega na wyposażeniu w nowoczesną aparaturę i opracowaniu nowej usługi diagnostyczno-terapeutycznej. 

 

We are pleased to inform that Tomasz Winiecki Rehabilitacja Krojanty NZOZ, has received funding under the Norwegian Financial Mechanism for the years 2014-2021.

  • Action - New Products and Investments
  • Sub-action - Technologies Improving Quality of Life
  • Project Title - "Development and implementation of an innovative and comprehensive rehabilitation service for geriatric patients"

The undertaking involves equipping with modern apparatus and developing a new diagnostic and therapeutic service.

12.02.2022

Już jest!

Z opóźnieniem, po wielu trudach, sprzęt wreszcie wylądował w Klinice. Najnowocześniejsze urządzenia stosowane w rehabilitacji medycznej narządów ruchu stanęły w naszych gabinetach. Jeszcze tylko konfiguracja, szkolenia z obsługi i czas rozpocząć badania. Wszystko to w ramach projektu dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.

It's here!

With some delay and after many difficulties, the equipment has finally landed at the Clinic. The most modern devices used in medical rehabilitation of the musculoskeletal system are now installed in our offices. Just configuration, training on how to use them, and then it's time to start the examinations. All of this is part of a project co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

 

 

 24.02.2022

Szkolimy się!

Najwyższej klasy sprzęt już jest. Czas na szereg szkoleń, które rozpoczynamy dzisiejszego poranka. Przed nami mnóstwo nauki... ale lubimy to!

We're Training!

The top-class equipment is already here. It's time for a series of trainings that we begin this morning. A lot of learning is ahead of us... but we like it!

10.03.2022

Perły gospodarki rozdane!

Gems of the Economy Awarded!

04 marca odbyła się coroczna gala "Dokonania Roku", mająca na celu uhonorowanie wyróżniających się osobowości, firm i organizacji z regionu za ich wybitne osiągnięcia. W tym roku z rąk kapituły nagrodę odebrali państwo Winieccy, właściciele kliniki w Krojantach za ponadprzeciętne dokonania w dziedzinie gospodarki. Co więcej, uhonorowani zostali również w kategorii "Perły gospodarki" za ponad 30-letnią działalność. Tomasz Winiecki, założyciel kliniki, w swojej przemowie położył szczególny nacisk na konieczność nieustannego rozwoju i modernizacji w dziedzinie działalności przedsiębiorstw. Jak wspomniał - W Krojantach stało się to możliwe głównie dzięki udziale w programie Funduszy Norweskich, a w jego rezultacie współpracy biznesu i nauki. Beneficjentem takiej kooperacji jest pacjent, który w finalnie korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań w medycynie.

Więcej na: Dokonania Roku 2021

The annual "Achievements of the Year" gala took place on March 4th, aiming to honor outstanding personalities, companies, and organizations from the region for their exceptional achievements. This year, the Winiecki family, owners of a clinic in Krojanty, received the award from the committee for their extraordinary accomplishments in the field of economy. Furthermore, they were also honored in the "Gems of the Economy" category for more than 30 years of activity. Tomasz Winiecki, the founder of the clinic, emphasized in his speech the importance of continuous development and modernization in business operations. As he mentioned - in Krojanty, this was made possible mainly through participation in the Norwegian Funds program, resulting in the cooperation of business and science. The beneficiary of such cooperation is the patient, who ultimately benefits from the most modern solutions in medicine.

Find more on: Dokonania Roku 2021

28.04.2022

Gazeta Pomorska - Informator Medyczny 2022

Gazeta Pomorska - Medical Guide 2022

W informatorze Medycznym Gazety Pomorskiej, Expresu Bydgoskiego oraz Nowości Dziennik Toruński ukazał się tekst opisujący działalność Kliniki Krojanty. W artykule możemy przeczytać o tym jak wielki nacisk klinika kładzie na modernizację oraz współpracę z ośrodkami badawczymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Informator Medyczny Gazety Pomorskiej to baza wiedzy skupiająca informacje dotyczące placówek medycznych działających w regionie województwa kujawsko-pomorskiego.

Klinika Krojanty w Informatorze Medycznym Gazety Pomorskiej

In the Medical Guide of the Pomeranian Newspaper, Bydgoszcz Express, and Nowości - Dziennik Toruński, there appeared an article describing the activities of the Krojanty Clinic. The article discusses how the clinic emphasizes modernization and collaboration with research centers as part of the Norwegian Financial Mechanism. The Medical Guide of the Pomeranian Newspaper is a knowledge base gathering information about medical facilities operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship region.

Klinika Krojanty w Informatorze Medycznym Gazety Pomorskiej

02.06.2022

Badania w toku

Research in progress

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej i kompleksowej usługi rehabilitacji pacjentów geriatrycznych nie byłoby możliwe bez naszego zespołu badawczego, działającego pod kierownictwem dr Rafała Winieckiego oraz strony analizującej zebrane dane funkcjonującej pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Potemkowskiego. Anonimowe dane dotyczące dysfunkcji narządów ruchu naszych pacjentów przed przystąpieniem do zabiegu oraz po ich wykonaniu są poddane szczegółowej analizie przez jednostkę naukową. Wyniki badań przewiduje się na wiosnę przyszłego roku. Będzie to gigantyczna dawka wiedzy z zakresu rehabilitacji pacjentów po wypadkach, udarach oraz cierpiących w wyniku innych schorzeń.

The development and implementation of an innovative and comprehensive geriatric patient rehabilitation service would not have been possible without our research team, led by dr Rafał Winiecki, and the data analysis team headed by prof. dr hab. Andrzej Potemkowski. Anonymous data on the motor dysfunctions of our patients before and after the procedure are subjected to detailed analysis by the scientific unit. The results of the research are expected in the spring of next year. This will be a colossal dose of knowledge in the field of rehabilitation of patients after accidents, strokes, and those suffering from other ailments.

04.01.2023

Za chwilę zawisną...

Tabliczki informacyjne podkreślające wsparcie Funduszy Norweskich niebawem pojawią się we wszystkich gabinetach, w których znajdują się sprzęty zakupione w ramach projektu.

Almost there...

Information boards highlighting the support of the Norwegian Funds will soon appear in all offices where equipment purchased as part of the project is located.

07.12.2023

Z wizytą w Norwegii!

3 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w stolicy Norwegii. Powodem naszej wizyty w Oslo Public Library, Deichman Majorstuen był udział w konferencji podsumowującej przebieg realizacji projektu dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Funduszy Norweskich).
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele beneficjenta m. in. szef kliniki dr n. med. Tomasz Winiecki, kierownik zespołu badawczego dr n. med. Rafał Winiecki. Na konferencji pojawili się także lekarze z Norwegii oraz liczne grono osób zainteresowanych zagadnieniem leczenia geriatrycznego. Podczas wydarzenia współorganizowanego przez naszego norweskiego partnera, zaprezentowaliśmy rezultaty działań w projekcie polegające w głównej mierze na zakupie nowoczesnej aparatury rehabilitacyjnej. Dodajmy, aparatury unikalnej w skali nie tylko kraju ale i Europy.
Osobną część pokazu stanowiło przedstawienie interesujących wyników prac badawczych w projekcie, które przeprowadzone zostały przy udziale naszego zespołu.
Filmy, prezentacje i dyskusja o nowych kierunkach rehabilitacji, rynku usług medycznych w Polsce i Norwegii oraz możliwości zacieśnienia współpracy między oboma krajami w tym zakresie - tak krótko podsumować można naszą wizytę w tym jakże gościnnym kraju.
 
Visiting Norway!

On December 3rd, we had the pleasure of visiting the capital of Norway. The reason for our visit to the Oslo Public Library, Deichman Majorstuen, was to participate in a conference summarizing the progress of a project funded under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (Norway Grants).
At the event, representatives of the beneficiary participated, including the head of the clinic Dr. Tomasz Winiecki, and the head of the research team Dr. Rafał Winiecki. The conference also saw the attendance of doctors from Norway and a large number of people interested in the topic of geriatric treatment. During the event co-organized by our Norwegian partner, we presented the results of the project activities, which mainly consisted of the purchase of modern rehabilitation equipment. It's worth adding that the equipment is unique not only in the country but also in Europe. A separate part of the showcase involved presenting interesting research findings from the project, conducted with the participation of our team. Videos, presentations, and discussions on new directions in rehabilitation, the medical services market in Poland and Norway, as well as the possibility of strengthening cooperation between the two countries in this area - this briefly summarizes our visit to this hospitable country.

 

11.12.2023

Fundusze Norweskie w "Pomerance"

W czerwcowym wydaniu Biuletynu Promocyjnego Pomorza - "Pomeranka" ukazał się ilustrowany artykuł o historii trójki naszych pacjentów, którzy będąc w trudnej sytuacji zdrowotnej, po pobycie w Krojantach wrócili do sprawności.

W numerze dr Tomasz Winiecki przybliża także udział Kliniki Krojanty w programie dofinansowania projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zapraszamy do lektury.

Norway Grants in "Pomeranka"

In the June issue of the Pomeranian Promotional Bulletin - "Pomeranka", there appeared an illustrated article about the history of three of our patients who, being in a difficult health situation, returned to fine body activity after treatment in Krojanty.

In the issue, Dr Tomasz Winiecki also presents the participation of the Krojanty Clinic in the co-financing program within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.