Czym są Fundusze Norweskie?

Czym są Fundusze Norweskie?

Fundusze Norweskie, znane również jako Norweski Mechanizm Finansowy, stanowią formę nieodpłatnej pomocy zagranicznej oferowanej przez Norwegię krajom Unii Europejskiej, które dołączyły do niej po 2004 roku. W zamian za wsparcie finansowe, Norwegia uzyskuje dostęp do unijnego rynku wewnętrznego, mimo że sama nie jest członkiem UE. Aktualna edycja tych funduszy, obejmująca lata 2014-2021, jest ich trzecią edycją.

Celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2014-2021 jest przede wszystkim redukcja dysproporcji ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także umocnienie relacji dwustronnych między Norwegią a krajami odbierającymi wsparcie.

Operatorem wdrażającym i kontrolującym przebieg realizacji programów dofinansowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Więcej o Norweskim Funduszu Finansowym przeczytasz na Norweski Mechanizm Finansowy

The Norway Grants, also known as the Norwegian Financial Mechanism, are a form of non-repayable foreign aid offered by Norway to European Union countries that joined after 2004. In exchange for financial support, Norway gains access to the EU's internal market, despite not being a member of the EU. The current edition of these funds, covering the years 2014-2021, is their third iteration.

The main goal of the Norwegian Financial Mechanism for the years 2014-2021 is primarily to reduce economic and social disparities within the European Economic Area, and to strengthen bilateral relations between Norway and the countries receiving support.

The operator implementing and controlling the progress of the financing programs is Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

You can read more about the Norway Grants at Norwegian Financial Mechanism