Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Czym jest RODO?

RODO jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO jest zbiorem przepisów, wzmacniających kontrolę obywateli nad ich danymi osobowymi.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) jest Tomasz Winiecki Rehabilitacja Krojanty NZOZ z siedzibą przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, 89-620 Krojanty.

Kto jest Inspektorem Danych Osobowych?

Inspektorem Ochrony Danych w Tomasz Winiecki Rehabilitacja Krojanty NZOZ jest Jędrzej Kejna, do którego mogą kierować Państwo wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Adres e-mail IOD: iod@krojanty.com.pl.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe podaje nam Pani/Pan podczas telefonicznej rezerwacji pobytu oraz podczas zameldowania pobytu w Klinice.

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

W trakcie telefonicznej rezerwacji pobytu prosimy Panią/Pana o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. O powyższe dane poprosimy również w przypadku gdy rezerwacja nie dojdzie do skutku a zajdzie potrzeba oddzwonienia oraz poinformowania Panią/Pana o dostępnych terminach w innym czasie.

Ponadto, w przypadku zapytania o dostępność pobytu z poziomu strony internetowej prosimy Panią/Pana o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Podczas zameldowania w Klinice prosimy o podanie kolejnych istostnych z punktu widzenia procesu świadczenia usług medycznych danych osobowych takich jak PESEL, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy do członka rodziny. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzamy w celu sprawnego administrowania procesem świadczenia usług medycznych oraz identyfikacji pacjenta.

W czasie Pani/Pana pobytu tworzymy wymaganą ustawowo dokumentację medyczną zawierającą wrażliwe dane osobowe tj. informacje o przebiegu świadczenia usług medycznych oraz stanie zdrowia pacjenta, które są niezbędne do postawienia diagnozy oraz właściwego prowadzenia procesu leczenia.

Część wnętrz budynków Kliniki oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych wyposażona jest w monitoring wizyjny, którego zadaniem jest zabezpieczenie obiektów i terenu placówki. W związku z tym przetwarzamy również Państwa dane biometryczne.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych

  Jesteśmy podmiotem leczniczym, do którego zadań należy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, zawierającej wrażliwe dane osobowe.

  Do przetwarzania tego typu danych osobowych zobowiązani jesteśmy na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

 • Zarządzania procesem udzielania usług medycznych

  Identyfikacyjne dane osobowe przetwarzamy w celu sprawnego przeprowadzenia procesu udzielania usług medycznych, na który składają się: identyfikacja i weryfikacja tożsamości pacjenta, rezerwacja pobytów, umawianie wizyt lekarskich, ustalanie grafiku zabiegów, przyjmowanie oświadczeń lub upoważnień, wystawianie faktur/rachunków.

  Dane te przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO

 • Kierowania treści marketingowych

  Możemy skierować do Pani/Pana informację marketingową dotyczącą działalności Kliniki Krojanty, proponowanej oferty, usług, wydarzeń i imprez związanych z jej funkcjonowaniem.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Jak długo dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu?

Dane pacjentów nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Występują trzy okresy przetwarzania danych osobowych:

20 lat - tyle trwa okres przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta po dokonaniu w niej ostatniego wpisu.

5 lat - tyle trwa okres przetwarzania danych na potrzeby rachunkowe i podatkowe.

Dane udostępnione na potrzeby marketingowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie adresu poczty elektronicznej w celach marketingowych jest dobrowolne i jego brak nie będzie miał wpływu na przeprowadzenie procesu leczenia.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne lecz jego brak znacząco wpłynie na proces udzielania naszych usług. Nie będziemy mogli udzielić informacji o rezerwacji pobytu, terminach konsultacji lekarskich oraz innych istotnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego działaniach.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów nakładających konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, w związku z tym zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych identyfikacyjnych w celu oznaczenia tożsamości pacjenta. Odmowa podania powyższych danych będzie skutkować nieudzieleniem świadczeń medycznych.

Klinika Krojanty jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych. Z tego względu niepodanie danych może skutkować odmową wystawienia faktury/rachunku.

Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Dostęp do danych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom lub współpracownikom ADO oraz innym podmiotom medycznym, których działalność zapewni ciągłość procesu leczenia. Dane mogą być również udostępnione innym podmiotom zaopatrującym ADO w rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające udzielanie usług medycznych. Dane osobowe przekazane mogą być także podmiotom świadczącym usługi prawne, wspierające ADO w dochodzeniu roszczeń. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu tj. formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jakie prawa w związku z RODO przysługują pacjentom?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).